Miasto Jastrzębie Zdrój jest w 100 % zwodociągowane. Jastrzębska sieć wodociągowa pracuje w układzie pierścieniowym i zasilana jest poprzez studnie zakupowe, redukcyjne i sieć pompowni. Z uwagi na zróżnicowanie terenu miasto podzielone jest na VI stref ciśnieniowych. Powiązanie sieci wodociągowej Miasta Jastrzębia-Zdrój z sieciami wodociągowymi gmin ościennych pozwala na sprzedaż wody pitnej dla gmin: Godów, Mszana, Zebrzydowice i Pawłowice.  

Łączna długość sieci wodociągowej będącej na majątku JZWiK S.A. wynosi 534,2 km (stan na 06.2017 r.). 

Uwzględniając strukturę materiałową wodociągów jastrzębskich, to większość stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych (około 90 %) w pozostałej części są to rurociągi stalowe – około 9 % i żeliwne (1 %). Przewaga rur wykonanych z tworzyw sztucznych nad rurami z innych materiałów jest wynikiem prowadzonych przez JZWiK S.A. wymiany sieci. 

Od początku działalności JZWiK S.A. prowadził systematyczną wymianę sieci wodociągowej w wyniku, której wymieniono 216 km sieci wodociągowej. Działania remontowe i modernizacyjne na sieci wodociągowej obniżyło zdecydowanie ilość występujących awarii na terenie miasta.

 

Pompownia wody EC Moszczenica
Pompownia wody EC Moszczenica. Fot. JZWiK S.A.

 

Ciągłość dostaw wody dla odbiorców w budynkach wysokich zapewniona jest poprzez 5 pompowni wody oraz zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 5800 m3. 

 • Pompownia wody Barbara, ul. Turystyczna 
 • Pompownia wody KJ, ul. Wrocławska 
 • Pompownia wody C1, ul. Wielkopolska
 • Pompownia wody EC Moszczenica, ul. Armii Krajowej
 • Pompownia wody VI, ul. Kusocińskiego

W odniesieniu do ilości kupowanej wody wielkość strat na obszarze działalności JZWiK S.A., kształtuje się obecnie na poziomie 6,5% co plasuje nasz system zaopatrzenia w wodę na poziomie najwyższych standardów nie tylko europejskich, ale i światowych.

W związku z napływającymi do JZWiK S.A. licznymi podaniami, które nie są związane z rekrutacją prowadzoną przez JZWiK S.A. na określone stanowisko, informujemy, że będziemy udzielać na nie odpowiedzi tylko w przypadku zainteresowania daną ofertą w celu zatrudnienia. Pozostałe oferty pozostaną bez odpowiedzi.

Wykorzystane szanse

Dla zapewnienia efektywnego wdrażania dyrektywy 91/271/EWG Unii Europejskiej dot. oczyszczania ścieków na terenach zurbanizowanych, gminy Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów w latach 2003 -2010, podjęły się realizacji przedsięwzięcia zapewniającego uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach.

W tym celu gminy wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów" z Funduszu Spójności, który współfinansował projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportu. Zadaniem fundusz było zmniejszanie dysproporcji ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi państwami UE.

Finansowanie

16 grudnia 2004 roku wydana została Decyzja Komisji Europejskiej dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., Będącego beneficjentem projektu, w sprawie przyznania pomocy dla realizacji przedsięwzięcia, na mocy, którego trzy gminy otrzymały najwyższe (w tym czasie) w całej Polsce dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowiące, aż 84% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 28 470 tys. Euro.

Projekt „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” był jednym z 22 projektów, który otrzymał dofinansowanie spośród 290 projektów ubiegających się o dofinansowanie z FS w 2004 roku.

 

Projekt w liczbach i datach

 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej  - 2005-2006
 • Zakontraktowano wówczas 11 zadań na roboty i 2 zadania na usługi (decyzja KE 2004)
 • W 2010 roku w ramach wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie zakontraktowano jeszcze 12 zadań na roboty i 1 zadanie na usługi (zmiana decyzji KE z marca 2010)
 • Wartość całkowita projektu 33 895 486,00 euro netto   

 

Rodzaje prac Jednostka Ilości zgodne z decyzją KE 16.12.2004  Ilości zgodne ze zmianą decyzji KE z 08.03.2010
Kanalizacja sanitarna km 234,6 244,32
Przepompownie ścieków szt. 59 57

Kwota zrealizowanych wypłat na zaliczkę i wszystkie płatności pośrednie nie większa niż:

% 80 90

 

Korzyści dla mieszkańców, inwestorów i środowiska

Dzięki projektowi gmin realizowanemu pod hasłem DLA NAS I DLA ŚRODOWISKA wybudowane zostało 244,32 km kanalizacji sanitarnej, przeprowadzono modernizację zakładu ochrony wód Ruptawa w Jastrzębiu Zdrój, w zakresie optymalizacji istniejącej technologii oczyszczania ścieków oraz zwiększenia efektywności ciągu technologicznego gospodarki osadowej i biogazowej. W ramach projektu zlikwidowano 4 istniejące, lokalne oczyszczalnie ścieków: Borynia, Bzie, Połomia, Podlesie, których zmodernizowanie było nieopłacalne ze względu na zły stan techniczny i wysokie koszty eksploatacyjne. Korzyścią dla mieszkańców gmin jest stworzenie warunków i przywrócenie pierwotnej klasy czystości rzek, podniesienie standardów życia i zwiększenie atrakcyjność terenów gminnych dla przyszłych inwestorów. Po realizacji projektu tj. 2010 rok, oczyszczone ścieki spełniają krajowe i unijne normy ochrony środowiska dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM.

Wyróżnienie projektu

Gminny projekt „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” dostał na targach POLEKO prestiżowe wyróżnienie w kategorii „Projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności 2000-2006”. Wybór „Eko-Lidera Funduszu Spójności” zorganizowany został pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Wyłonienie Eko-Liderów spośród wszystkich wnioskodawców i beneficjentów Funduszu Spójności miało na celu:

 • Popularyzację efektywnych systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony atmosfery.
 • Edukację poprzez wskazanie najlepiej przygotowanych i realizowanych projektów dla udostępnienia innym beneficjentom sprawnych ścieżek realizacyjnych.
 • Wyłonienie podmiotów, które najsprawniej przygotowują i realizują projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze źródeł Funduszu Spójności.

Realizacja budowy sieci kanalizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie zakończyła działań na JZWiK S.A. na roku 2010. 

 

Obserwując migrację mieszkańców Jastrzębia-Zdrój w kierunku obszarów podmiejskich od 2011 roku JZWiK S.A. przy ścisłej współpracy z władzami gmin realizuje nową sieć kanalizacji sanitarnej w ramach zadań własnych JZWiK S.A., zaspakajając tym samym potrzebę uzbrojenia nowych obszarów mieszkalnych.

Zakład Ochrony Wód DOLNA jest obiektem o technologii ukierunkowanej na usuwanie związków biogennych tj. azotu i fosforu, które odpowiedzialne są za eutrofizację rzek i mórz. Od 2012 roku obiekt spełnia wymagania ochrony wód dla Aglomeracji powyżej 100 tys. RLM, co w rezultacie oznacza, że jakość ścieków oczyszczonych jest poziomie azot ogólny poniżej 10 mg/l, fosfor ogólny poniżej 1 mg/l.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Dolna" - zdjęcie konkursowe z okazji 20-to lecia JZWiK S.A. Fot. Maciej Trawnicki

Oprócz tego, że ZOW Dolna spełnia wymagania w zakresie oczyszczania ścieków, to ma wiele innych zalet i ciekawostek. Po pierwsze obiekt znajduje się w Parku Zdrojowym, co zobowiązuje. Pracownicy dbają nie tylko o stan techniczny obiektu, ale również estetyczny. Architektura ZOW Dolna pięknie nawiązuje do klimatu parku.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Dolna". Fot. JZWiK S.A.

Po drugie już w latach 90-tych ubiegłego stulecia wdrażaliśmy ideę dyrektywy 91/271/EWG mówiącą o powtórnym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych, wykorzystując je, jako wodę przemysłową do układów chłodniczych w EC Moszczenica. Natomiast od 2007 roku wykorzystujemy moc cieplną ze ścieków do ogrzewania basenu miejskiego znajdującego się w Parku Zdrojowym.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Dolna". Fot. JZWiK S.A.

Do ciekawostek Dolnej można zaliczyć pasiekę pszczół, która znajduje się na terenie zakładu ochrony wód, a jest własnością koła pszczelarskiego, z którym współpracuje nasz zakład.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Dolna" - pasieki. Fot. Izabela Wieczorek.

Działalność JZWiK S.A. to nie tylko służba mieszkańcom i środowisku, ale również aktywne działanie na rzecz środowiska branżowego. W latach, kiedy w Polsce tworzyła się nowa rzeczywistość, kiedy nikt nie wiedział, jak mamy tworzyć nowy eksploatatorski świat, dane nam było uczestniczyć w powstaniu organizacji opartej na działaniu społecznym, która zrzesza entuzjastów naszego zawodu.

Mamy zaszczyt być członkami założycielami Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Polsce, które od 1999 roku służy eksploatatorom całej Polski i do chwili obecnej na terenie naszego zakładu znajduje się jego siedziba.

 

Członkowie założyciele SEOGWŚ
Członkowie założyciele SEOGWŚ. Fot. Helena Darul

To w pracownicy JZWiK S.A. działając społecznie, stworzyli i redagowali ogólnopolskie czasopismo eksploatatorów Forum Eksploatatora, które było wydawane do 2004 roku przy JZWiK S.A. Obecnie czasopismo redagowane jest i wydawane przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki na zlecenie stowarzyszenia SEOGWŚ.

 

Czasopismo Forum Eksploatatora
Czasopismo Forum Eksploatatora. Fot. JZWiK S.A.

Od lat też jesteśmy aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy

Już piątą kadencję prezes JZWiK S.A. wybierany jest do Rady Izby spośród 440 największych firm wodociągowych na terenie Kraju. Jako aktywny członek IGWP uczestniczymy w tworzeniu prawa.

Mieliśmy również czynny udział w stworzeniu monografii dotyczącej Modelowych rozwiązań w Gospodarce Osadowej, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku zawodowym i nie tylko w Polsce.

Jesteśmy  również członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, gdzie prezes JZWiK S.A. pełni funkcję v-ce prezesa stowarzyszenia.