Środki poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez JZWiK S.A. w 2016r. 

  1. Zakup nowych pojazdów samochodowych: Citroën Berlingo, Mercedes-Benz Sprinter.
  2. Wymiana oświetlenia terenu zewnętrznego Zakładów Ochrony Wód (ZOW) - „Ruptawa” oraz „Dolna”. Zastosowano energooszczędne lampy typu LED.
  3. Wymiana dwóch silników w układzie napowietrzania ścieków ZOW „Ruptawa” oraz „Dolna”.  Zastosowano silniki energooszczędne o mocy odpowiednio 200 kW oraz 15 kW, spełniające wymagania normy IEC 60034-30 (klasy sprawności: IE3, IE2). 
  4. Bieżąca wymiana w obiektach JZWiK S.A. tradycyjnych żarówek i świetlówek na oświetlenie typu LED. 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. jako jednostka sektora publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1−3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) realizuje co najmniej jeden z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej w trakcie prowadzenia swojej działalności, informując o tych działaniach na stronie internetowej. 

Środkami poprawy efektywności energetycznej zgodnie z ustawą są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).