Zakład Ochrony Wód Ruptawa jest główną oczyszczalnią aglomeracji Jastrzębie-Zdrój. Na terenie ZOW Ruptawa, oczyszczane jest 90% ścieków ujętych w jastrzębskiej aglomeracji.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Ruptawa" z lotu ptaka. Fot. archiwum Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Obiekt położony jest blisko zabudowy mieszkalnej, dlatego jego architektura nie przypomina zakładu przemysłowego, a pięknie wkomponowuje się w pagórkowaty krajobraz Jastrzębia-Zdrój.

 

Zakład Oczyszczania Wód
Zakład Oczyszczania Wód "Ruptawa". Fot. Ewa Warchał

Od 2010 roku po modernizacji obiektu w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów, dofinansowanego z Funduszu Spójności, jakość ścieków oczyszczonych na wylocie z zakładu spełnia najwyższe standardy w Polsce i Europie. ZOW Ruptawa jest instalacją mogącą przyjąć ładunek zanieczyszczeń o wielkości 148 tys. RLM, co kwalifikuje go do dużych zakładów tego typu. Oprócz dostosowania technologii oczyszczania ścieków do najwyższych standardów wyposażono węzeł osadowy na terenie ZOW Ruptawa we dwie jednostki kogeneracyjne, co pozwoliło wykorzystać produkowany biogaz w kierunku produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja energii elektrycznej z naszego biogazu zaspakaja nawet do 70% zapotrzebowania na energię ZOW Ruptawa. Również ciepło potrzebne do ogrzania komór fermentacyjnych i pomieszczeń zakładu ochrony wód, pochodzi z naszego biogazu. Własny prąd i ciepło pozwalają nam obniżyć koszty eksploatacyjne, a tym samym utrzymywać cenę za nasze usługi na poziomie akceptowalnym przez społeczeństwo.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Ruptawa". Fot. Ewa Warchał

Do innych ciekawostek „Ruptawy” zaliczyć można wykorzystanie ścieków oczyszczonych, jako wodę przemysłową na własne cele. Woda przemysłowa chętnie kupowana jest przez klientów zewnętrznych, m.in. Spółkę Energetyczną Jastrzębie. W ten sposób wpisujemy się w idee dyrektywy 91/271/EWG mówiącą o powtórnym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Ruptawa". Fot. Ewa Warchał

Na terenie ZOW Ruptawa produkujemy również ziemię znormalizowaną z biomasy (tzw. kompozyt mineralno-organiczny), która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. JZWiK S.A. we współpracy z JSW S.A. i SEJ S.A. rekultywuje hałdy górnicze ziemią znormalizowaną wykorzystując jej walory nawozowe. Mamy również doświadczenia w zazielenieniu skarp przy budowie dróg wokół miasta. JZWiK S.A. realizuje również różne projekty badawcze. W latach 2012-2013 braliśmy udział w projekcie badawczym „Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków, który był współfinansowany z EFRR w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Politechnikę Gdańską. W chwili obecnej prowadzone są działania o charakterze badawczo-rozwojowym zarówno o charakterze komercyjnym, jak i naukowym. Prace realizowane są w partnerstwie krajowym i międzynarodowym. Przykładem działań komercyjnych jest projekt realizowany wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Zakładem Ochrony Wód obejmujący kwestie związane z opracowaniem nowatorskiej metody (technologii) zagospodarowania osadów ściekowych. Myślą przewodnią projektu jest realizacja zadań zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej.

Nasz zapał do tworzenia i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych staramy zaszczepić w młodym pokoleniu, które od lat tłumnie odwiedza nasze Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Ochrony Wód Ruptawa.

 

Zakład Ochrony Wód
Zakład Ochrony Wód "Ruptawa" - wycieczka Centrum Edukacji Ekologicznej. Fot. Izabela Wieczorek

NIP 633-00-15-717

REGON 271988582

Kapitał Zakładowy 207 471 310,00 PLN w całości wniesiony

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy

KRS 0000044894

Konto bankowe Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

 

Ikona PDF Kodeks etyki JZWiK S.A.

Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój, została ustanowiona w 2007 roku, jako wynik porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Mszana i Godów. Obecnie jastrzębska aglomeracja określona jest na poziomie 113398 RLM (Uchwała nr IV/55/10/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z 29.09.2014r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój).

Wyposażenie aglomeracji stanowi:

  Zakład Ochrony Wód "Ruptawa" (148918 RLM - 90% ścieków)

  Zakład Ochrony Wód "Dolna" (26700 RLM - 10% ścieków)

  487 km kanalizacji sanitarnej

  96 przepompowni ścieków

  6 stacji zlewnych na terenie trzech gmin

Teren, na którym zlokalizowana jest Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój, to obszar polodowcowy, stąd też podział zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na zlewnię ZOW Ruptawa i Dolna.

 

Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój
Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój

Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój Jastrzębska aglomeracja charakteryzuje się tym, że posiada wspólny węzeł przeróbki osadów na terenie ZOW Ruptawa wybudowany w latach 1997-2001. Oba zakłady ochrony wód swój początek datują na lata 60-te ubiegłego stulecia. Ówczesna technologia oparta była na osadnikach Imhoffa i osadnikach wtórnych pionowych. Oczyszczalnie różniły się jedynie sposobem biologicznego oczyszczania ścieków. ZOW Ruptawa wyposażony był w komory Inka, a ZOW Dolna w złoża biologiczne.

 

Plan Zakładu Ochrony Wód
Plan Zakładu Ochrony Wód "Ruptawa", grafika: Biprosan Gliwice

W latach 1997 – 2001 na obu obiektach przeprowadzono poważne modernizacje wprowadzające technologie umożliwiające usuwanie związków biogennych wymagane ówczesnym prawem.

 

Plan Zakładu Ochrony Wód
Plan Zakładu Ochrony Wód "Dolna", grafika: Biprosan Gliwice

W tym też okresie powstał wspomniany już wspólny węzeł osadowy na terenie ZOW RUPTAWA dla obu obiektów z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi, jednakże bez jednostek kogeneracyjnych.

Kolejna modernizacja ZOW Ruptawa miała miejsce w latach 2006 - 2008 podczas realizacji inwestycji dofinansowanej z Funduszu Spójności (2004-2010r.) Modernizacja „RUPTAWY” miała na celu eliminacje tzw. „wąskich gardeł” zarówno technicznych, jak i technologicznych. Ponadto, obiekt został wyposażony w dwie jednostki kogeneracyjne (urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej), instalacje do produkcji kompozytu mineralno-organicznego wraz z wiatą magazynową.

 

Zakład Oczyszczania Wód
Zakład Oczyszczania Wód "Ruptawa" - węzeł osadowy. Fot. Ewa Warchał

ZOW Dolna nie był objęty modernizacją w ramach projektu Funduszu Spójności. Ówczesny Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie uwzględniał możliwości dofinansowania modernizacji takiego obiektu. Jednak JZWiK S.A. we własnym zakresie dostosował technologie usuwania biogenów na terenie ZOW Dolna, będąc przekonany, że w myśl dyrektywy 91/271/EWG cała aglomeracja ma uzyskać ten sam stopień ochrony wód. I tak od 2012 roku po uzyskaniu nowego pozwolenia wodno-prawnego ścieki oczyszczone na wylocie z Dolnej osiągają parametry azot 10 mg/l i fosfor 1 mg/l. Te działania wyprzedziły zmiany w prawie wodnym, dotyczące wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zgodnie z artykułem 5.2.

 

Zakład Oczyszczania Wód
Zakład Oczyszczania Wód "Dolna". Fot. JZWiK S.A.

Skład Zarządu:

 • Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu
 • Elżbieta Buczkowska – Członek Zarządu
 • Janusz Ogiegło – Członek Zarządu

Prokurent:

 • Stefan Cygan

 

Organem nadzorującym działanie Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z 8 osób, z czego:

 • 5 członków to przedstawiciele akcjonariuszy
 • 3 członków to przedstawiciele załogi

 

Skład Rady Nadzorczej:

 • Piotr Piekarski – Przewodniczący RN
 • Leszek Pukowiec – Wiceprzewodniczący RN
 • Jolanta Abramczyk – Członek RN
 • Rafał Habzda – Członek RN
 • Katarzyna Kanclerz-Januszewska – Członek RN
 • Henryk Kapol – Członek RN
 • Aleksandra Tkocz – Członek RN
 • Eugeniusz Wala – Członek RN