– Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci po 19.09.2020r.

Poniżej zamieszczany szczegółową procedurę podłączenia nieruchomości do sieci wraz z niezbędnymi formularzami do wypełnienia.

1. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
O warunki przyłączenia nieruchomości do sieci może wystąpić osoba zainteresowana przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub jej pełnomocnik. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny lub plan zabudowy oraz pełnomocnictwo (opcjonalnie). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie JZWiK S.A., w Biurze Obsługi Klienta Działu Technicznego JZWiK S.A.

2. Wykonanie planu sytuacyjnego przez JZWiK S.A.:
Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci jest zobowiązany do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wykonanie planu sytuacyjnego można zlecić JZWiK S.A. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy załączyć:

 • kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • szkic sytuacyjny,
 • plan zagospodarowania działki (nie dotyczy podłączeń do nowo wybudowanych sieci JZWiK S.A.),
 • rzut piwnic/parteru budynku w skali,
 • zgody wejścia w teren (w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest poza działkami należącymi do inwestora),
 • uproszczone wypisy z ewidencji gruntów/ wydruki ksiąg wieczystych dla prowadzonej inwestycji,
 • uzgodnienia branżowe (nie dotyczy podłączeń do nowo wybudowanych sieci JZWiK S.A.),
 • profil podłużny przyłącza wodno – kanalizacyjnego (nie dotyczy podłączeń do nowo wybudowanych sieci JZWiK S.A).

3. Wykonanie planu sytuacyjnego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej
W przypadku, gdy plan sytuacyjny będzie wykonany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej lub jego pełnomocnika, wówczas dokumentację techniczną wraz z protokołem odbioru dokumentacji należy złożyć w JZWiK S.A.

4. Zlecenie robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego właściciel nieruchomości powinien wystąpić do JZWiK S.A. z wnioskiem inwestora i zlecić usługi, które będą realizowane przez JZWiK S.A. w związku z przyłączem: nadzór nad wykonaniem przyłącza, odbiór przyłącza, wykonanie wcięcia do sieci. Wniosek powinien być podpisany przez Inwestora lub osobę posiadającą stosowne pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora. Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku wykonania planu sytuacyjnego przez JZWiK S.A.:

W przypadku wykonania planu sytuacyjnego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej:

 • odebraną przez przedstawiciela JZWiK S.A. dokumentację techniczną,
 • wypełniony przez uprawnionego geodetę druk oświadczenia geodety
  o przyjęciu zlecenia na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Podpisanie stosownych umów
Jeśli wszystkie powyższe kroki zostaną zakończone JZWiK S.A. przygotuje stosowne umowy. Inwestor zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwym terminie ich podpisania.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umów, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Sprzedaży: 32 47 87 732, 32 47 87 754.

6. Wykonanie prac oraz odbiór techniczny
Przyłącze wody należy wykonać we własnym zakresie pod nadzorem pracowników JZWiK S.A. Ustalenie terminu wykonania wcięcia do sieci, odbioru technicznego przyłącza, montażu wodomierza, jak również wszelkie informacje dotyczące usług realizowanych przez JZWiK
w związku z przyłączem wody, można uzyskać telefonicznie w Wydziale Wodociągów: 32 47 87 772
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać we własnym zakresie i niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio do Wydziału Kanalizacji. Ustalenie terminu wykonania wcięcia do sieci, odbioru przyłącza, jak również wszelkie informacje dotyczące usług realizowanych przez JZWiK w związku z przyłączem, można uzyskać telefonicznie w Wydziale Kanalizacji: 32 47 87 768

Powrót na górę strony