– Poprawa efektywności energetycznej

Wybrane środki poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 2019 r.

  1. Przeprowadzono remont kapitalny agregatu kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków ZOW „Ruptawa”, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną urządzenia.
  2. Zabudowano mieszadło pompujące w komorach napowietrzania oczyszczalni ścieków ZOW „Ruptawa”, zwiększając w ten sposób wydajność procesu.
  3. Przeprowadzono remont dostosowawczy układu kompensacji mocy biernej oczyszczalni ścieków ZOW „Ruptawa”.
  4. Dokonano wymiany części hydraulicznych w ponad trzydziestu pompach ściekowych, pracujących w przepompowniach ścieków, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną i mechaniczną urządzeń.
  5. Prowadzono we wszystkich obiektach Spółki sukcesywną wymianę żarówek i świetlówek na energooszczędne.
  6. Wycofano z eksploatacji wysłużony pojazd samochodowy – Volkwagen T4 z 1996 r.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. jako jednostka sektora publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1−3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 545) realizuje co najmniej jeden z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej w trakcie prowadzenia swojej działalności, informując o tych działaniach na stronie internetowej.

Środkami poprawy efektywności energetycznej zgodnie z ustawą są między innymi:

  • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Powrót na górę strony