– Bądź Eko, pomyśl zanim to zrobisz!

Gdy po okresie posuchy przychodzi deszcz wszystkich ogarnia radość. Deszcz jest potrzebny roślinom, zwierzętom i nam. Dobrze pomyśleć jak ten dar wykorzystać. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie posesji i jej wykorzystanie dla własnych celów przynosi wymierne korzyści nie tylko w budżecie domowym, ale i naszemu otoczeniu.

Szukając ciekawych rozwiązań zagospodarowania wody deszczowej znajdujemy takie pomysły, jak : zbiorniki na wodę deszczową podpięte do systemu zbierania wody deszczowej (tzn. z rynien), drenaż rozsączający wód deszczowych, studnie chłonne, nie wspominając już o systemie wykorzystującym wodę deszczową w domu do spłukiwania miski ustępowej. Jako przedsiębiorstwo stojące na straży środowiska naturalnego rekomendujemy takie rozwiązania.

System kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój jest systemem rozdzielczym, co oznacza, że zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno wprowadzać wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej lub też odwrotnie. System rozdzielczy jest zaprojektowany na przyjęcie ścieków komunalnych i przeciążenie go wodami deszczowymi niesie za sobą ogromne zagrożenie. Ponadto, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) jasno określa tą sytuację w artykule 9.

Art. 9. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Niezastosowanie się do tych zapisów nakłada na mieszkańca zgodnie z art. 28 tejże ustawy represje:

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
Poza aspektami prawnymi, które kwalifikują wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej lub odwrotnie, jako działanie niezgodnie z prawem, bardzo ważne jest uświadomienie sobie, jakie skutki niosą za sobą takie bezmyślne działania.

Skierowanie wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej powoduje, nie tylko przepełnienie studzienek kanalizacyjnych, zalewanie pompowni ścieków, powodując paraliż systemu, a niejednokrotnie podtopienie okolicznych posesji.

Przepełniony system kanalizacyjny może doprowadzić w skrajnym przypadku do skażenia biologicznego, gdy ścieki wydostaną się na powierzchnię terenu.

Ponadto wody deszczowe, które już dopłyną wraz ze ściekami komunalnymi do zakładu ochrony wód, powodują nie tylko przeciążenie urządzeń do oczyszczania ścieków, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów eksploatacyjnych, ale w najgorszym przypadku mogą spowodować wypłukanie osadu czynnego, co grozi katastrofą ekologiczną.

Odbudowa części biologicznej, która jest odpowiedzialna za oczyszczanie ścieków komunalnych może w przypadku, tak dużego obiektu trwać do kilku miesięcy, co oznacza, że system kanalizacyjny nie będzie mógł spełnić swojego zadnia, czyli oczyścić powstających ścieków na terenie aglomeracji. W takie sytuacji na przedsiębiorstwo będą musiały być nałożone wielomilionowe kary za zanieczyszczenie wód, co w konsekwencji przełoży się na wzrost opłat za 1 m3 ścieków dla każdego mieszkańca. Ten przykład jasno obrazuje, jak bezmyślne działanie pojedynczych osób, może wpłynąć na życie ogółu mieszkańców.

W związku z tym, że JZWiK S.A. od dłuższego już czasu obserwuje skutki nasilającego się procederu nielegalnego wprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej, służby JZWiK S.A. zintensyfikowały swoje działania kontrolne mające na celu „odcięcie” nielegalnych podłączeń wód deszczowych.
Pozwól, żeby deszcz dotarł do ziemi, bądź EKO!

Powrót na górę strony