– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej JZWiK S.A.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej jzwik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

W Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A. przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ) z którego wynika, że strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w 100%.

Walidator Utilitia (pod adresem internetowym: https://validator.utilitia.pl/ ) z którego wynika, że strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (8,1 punktów na 10)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@jzwik.pl  lub telefonicznie: 324787777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku znajduje się wprost z poziomu ulicy i chodnika od ul. Podhalańskiej. Drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń na parterze budynku jest zapewniona w sposób wizualny na drzwiach wejściowych oraz tablicach informacyjnych w budynku a także głosowo przez pracowników biura obsługi klienta.

W budynku nie ma windy (Biuro Obsługi znajduje się na parterze).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Parking dla klientów, w tym niepełnosprawnych znajduje się za bramą wjazdową przy ul. Podhalańskiej 7.

Do budynku na parterze, można wejść z psem asystującym.

W biurze obsługi klienta, kancelarii oraz kasie zamontowane są pętle indukcyjne.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

Powrót na górę strony