– Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

Dotyczy klientów, którzy złożyli wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci przed 19.09.2020r.
Ważność warunków przyłączenia wydanych od dnia 18.09.2018r. do 18.09.2020r. zostaje wydłużona do 18.09.2022r.

Poniżej zamieszczany szczegółową procedurę podłączenia nieruchomości do sieci wraz z niezbędnymi formularzami do wypełnienia.

1. Uzyskanie stosownej dokumentacji
Po uzyskaniu warunków przyłączenia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania pełnej dokumentacji technicznej dla podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Dokumentacja techniczna powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjncyh.

2. Uzgodnienie dokumentacji
Uzyskaną dokumentację należy uzgodnić w JZWiK S.A. pod względem techniczno-formalnym. W tym celu prosimy wypełnić wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej i dołączyć do niego 3 egzemplarze dokumentacji technicznej.

3. Zlecenie robót
Po uzgodnieniu dokumentacji i zgłoszeniu (zgodnie z obowiązującym prawem), a przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego, właściciel nieruchomości powinien wystąpić do JZWiK S.A. z wnioskiem inwestora i zlecić usługi, które będą realizowane przez JZWiK S.A.: nadzór nad wykonaniem przyłącza, odbiór przyłącza, wykonanie wcięcia do sieci. Wniosek powinien być podpisany przez Inwestora lub osobę posiadającą stosowne pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora. Do wniosku należy dołączyć:

  • 1 egzemplarz uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
  • w przypadku dokonania zgłoszenia robót do odpowiedniego organu, należy dołączyć brak sprzeciwu dla wykonania przyłącza,
  • wypełniony przez uprawnionego geodetę druk oświadczenia geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • pełnomocnictwo (opcjonalnie).

4. Podpisanie stosownych umów
Jeśli wszystkie powyższe kroki zostaną zakończone JZWiK S.A. przygotuje stosowne umowy. Inwestor zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwym terminie ich podpisania.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umów, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Sprzedaży: 32 47 87 732, 32 47 87 754.

5. Wykonanie prac oraz odbiór techniczny.
Przyłącze wody należy wykonać we własnym zakresie pod nadzorem pracowników JZWiK S.A. Ustalenie terminu wykonania wcięcia do sieci, odbioru technicznego przyłącza, montażu wodomierza jak również wszelkie informacje dotyczące usług realizowanych przez JZWiK w związku z przyłączem wody, można uzyskać telefonicznie w Wydziale Wodociągów: 32 47 87 772.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać we własnym zakresie i niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio do Wydziału Kanalizacji. Ustalenie terminu wykonania wcięcia do sieci, odbioru przyłącza, jak również wszelkie informacje dotyczące usług realizowanych przez JZWiK w związku z przyłączem, można uzyskać telefonicznie w Wydziale Kanalizacji: 32 47 87 768.

Powrót na górę strony