– Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

Poniżej zamieszczany szczegółową procedurę podłączenia nieruchomości do sieci wraz z niezbędnymi formularzami do wypełnienia.

1. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

O warunki przyłączenia nieruchomości do sieci może wystąpić osoba zainteresowana przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub jej pełnomocnik. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny lub plan zabudowy oraz pełnomocnictwo (opcjonalnie). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie JZWiK S.A., w Biurze Obsługi Klienta Działu Technicznego JZWiK S.A.

2. Wykonanie planu sytuacyjnego przez JZWiK S.A.

Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci jest zobowiązany do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wykonanie planu sytuacyjnego można zlecić JZWiK S.A. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy załączyć:
• kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• szkic sytuacyjny,
• plan zagospodarowania działki (nie dotyczy podłączeń do nowo wybudowanych sieci JZWiK S.A.),
• rzut piwnic/parteru budynku w skali,
• zgody wejścia w teren (w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest poza działkami należącymi do inwestora),
• uproszczone wypisy z ewidencji gruntów/ wydruki ksiąg wieczystych dla prowadzonej inwestycji,
• uzgodnienia branżowe (nie dotyczy przyłączeń do nowo wybudowanych sieci JZWiK S.A.),
• profil podłużny przyłącza wodno-kanalizacyjnego (nie dotyczy podłączeń do nowo wybudowanych sieci JZWiK S.A).

3. Wykonanie planu sytuacyjnego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej

W przypadku, gdy plan sytuacyjny będzie wykonany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej lub jego pełnomocnika, wówczas dokumentację wraz z protokołem odbioru dokumentacji należy złożyć w JZWiK S.A. w celu sprawdzenia jej zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia.

4. Zlecenie robót

Przed przystąpieniem do odbioru przyłącza wodno-kanalizacyjnego właściciel nieruchomości powinien wystąpić do JZWiK S.A. z wnioskiem inwestora i zlecić usługi, które będą realizowane przez JZWiK S.A. w związku z przyłączem: nadzór nad wykonaniem przyłącza, odbiór przyłącza, wykonanie wcięcia do sieci. Wniosek powinien być podpisany przez Inwestora lub osobę posiadającą stosowne pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora. Do wniosku należy dołączyć:
W przypadku wykonania planu sytuacyjnego przez JZWiK S.A.:
• kopię warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z planem sytuacyjnym,
• wypełniony przez uprawnionego geodetę druk oświadczenia geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku wykonania planu sytuacyjnego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej:
• pozytywnie zaopiniowną przez przedstawiciela JZWiK S.A. dokumentację,
• wypełniony przez uprawnionego geodetę druk oświadczenia geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Podpisanie stosownych umów

Jeśli wszystkie powyższe kroki zostaną zakończone JZWiK S.A. przygotuje stosowne umowy. Inwestor zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwym terminie ich podpisania.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umów, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Sprzedaży: 324787732, 324787754.

6. Wykonanie prac oraz odbiór przyłączy wod.-kan.

Przyłącza należy wykonać we własnym zakresie zgłaszając je do odbioru w JZWiK S.A. Ustalenie terminu wykonania odbioru oraz innych usług realizowanych przez JZWiK w związku z przyłączem wodno-kanalizacyjnym, można uzyskać telefonicznie w Wydziale Wodociągów (w przypadku przyłącza wodociągowego): 324787772 oraz w Wydziale Kanalizacji (w przypadku przyłącza kanalizacyjnego): 324787768.

Powrót na górę strony