– Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Dla zapewnienia efektywnego wdrażania dyrektywy 91/271/EWG Unii Europejskiej dot. oczyszczania ścieków na terenach zurbanizowanych, gminy Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów w latach 2003 -2010, podjęły się realizacji przedsięwzięcia zapewniającego uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach.

W tym celu gminy wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie projektu “Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” z Funduszu Spójności, który współfinansował projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportu. Zadaniem fundusz było zmniejszanie dysproporcji ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi państwami UE.

Finansowanie

16 grudnia 2004 roku wydana została Decyzja Komisji Europejskiej dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., Będącego beneficjentem projektu, w sprawie przyznania pomocy dla realizacji przedsięwzięcia, na mocy, którego trzy gminy otrzymały najwyższe (w tym czasie) w całej Polsce dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowiące, aż 84% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 28 470 tys. Euro.

Projekt „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” był jednym z 22 projektów, który otrzymał dofinansowanie spośród 290 projektów ubiegających się o dofinansowanie z FS w 2004 roku.

Projekt w liczbach i datach

Przygotowanie dokumentacji przetargowej – 2005-2006
Zakontraktowano wówczas 11 zadań na roboty i 2 zadania na usługi (decyzja KE 2004)
W 2010 roku w ramach wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie zakontraktowano jeszcze 12 zadań na roboty i 1 zadanie na usługi (zmiana decyzji KE z marca 2010).
Wartość całkowita projektu 33 895 486,00 euro netto

Korzyści dla mieszkańców, inwestorów i środowiska

Dzięki projektowi gmin realizowanemu pod hasłem DLA NAS I DLA ŚRODOWISKA wybudowane zostało 244,32 km kanalizacji sanitarnej, przeprowadzono modernizację zakładu ochrony wód Ruptawa w Jastrzębiu Zdrój, w zakresie optymalizacji istniejącej technologii oczyszczania ścieków oraz zwiększenia efektywności ciągu technologicznego gospodarki osadowej i biogazowej. W ramach projektu zlikwidowano 4 istniejące, lokalne oczyszczalnie ścieków: Borynia, Bzie, Połomia, Podlesie, których zmodernizowanie było nieopłacalne ze względu na zły stan techniczny i wysokie koszty eksploatacyjne. Korzyścią dla mieszkańców gmin jest stworzenie warunków i przywrócenie pierwotnej klasy czystości rzek, podniesienie standardów życia i zwiększenie atrakcyjność terenów gminnych dla przyszłych inwestorów. Po realizacji projektu tj. 2010 rok, oczyszczone ścieki spełniają krajowe i unijne normy ochrony środowiska dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM.

Wyróżnienie projektu

Gminny projekt „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” dostał na targach POLEKO prestiżowe wyróżnienie w kategorii „Projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności 2000-2006”. Wybór „Eko-Lidera Funduszu Spójności” zorganizowany został pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Wyłonienie Eko-Liderów spośród wszystkich wnioskodawców i beneficjentów Funduszu Spójności miało na celu:

Popularyzację efektywnych systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony atmosfery.
Edukację poprzez wskazanie najlepiej przygotowanych i realizowanych projektów dla udostępnienia innym beneficjentom sprawnych ścieżek realizacyjnych.
Wyłonienie podmiotów, które najsprawniej przygotowują i realizują projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze źródeł Funduszu Spójności.
Realizacja budowy sieci kanalizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie zakończyła działań na JZWiK S.A. na roku 2010.

Obserwując migrację mieszkańców Jastrzębia-Zdrój w kierunku obszarów podmiejskich od 2011 roku JZWiK S.A. przy ścisłej współpracy z władzami gmin realizuje nową sieć kanalizacji sanitarnej w ramach zadań własnych JZWiK S.A., zaspakajając tym samym potrzebę uzbrojenia nowych obszarów mieszkalnych.

Powrót na górę strony