– Informacja o ochronie danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016r.)

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 32 47 87 777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl

2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Anna Łęcka, e-mail: iod@jzwik.com.pl

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz JZWiK S.A. usługi niezbędne do wykonywania umowy.

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.

8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.

Powrót na górę strony