– Odbiór nieczystości ciekłych

1. Za przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych o parametrach ChZT mniejszych lub równych 1500 gO2/m3 i pH od 6,5 do 9,5 przyjmuje się cenę za 1m3 zgodnie z obowiązująca taryfą dostępną na stronie JZWiK S.A. w zakładce “Taryfa”.

2. Za przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych do stawki zasadniczej zostanie naliczona opłata podana w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami.

Powrót na górę strony