– Dokumenty do pobrania dla nowych klientów

Wzory wniosków

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z załącznikiem

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie ścieków przemysłowych

Wniosek o wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Wniosek inwestora (dotyczy: nadzoru, odbioru podłączenia, wykonania wcięcia do sieci, montażu lub przeniesienia wodomierza)

Wniosek o uzyskanie informacji w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wniosek o naniesienie sieci będących w posiadaniu lub eksploatowanych przez JZWiK S.A. na podkłady mapowe oraz o wykonanie uzgodnień branżowych wraz z wydaniem warunków zabezpieczenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wniosek o odpłatne przeniesienie prawa własności urządzenia przesyłowego wodociągowego/kanalizacji sanitarnej

Wniosek o nadzór nad wykonaniem kanalizacji deszczowej

Oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Protokół odbioru dokumentacji

Pełnomocnictwo

Wzory umów

Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego

Umowa użyczenia odcinka sieci wodociągowej

Umowa użyczenia odcinka sieci kanalizacyjnej

Umowa odpłatnego przeniesienia prawa własności odcinka urządzenia przesyłowego kanalizacji sanitarnej

Umowa odpłatnego przeniesienia prawa własności odcinka urządzenia przesyłowego wodociągu

Umowa przyrzeczona budowy sieci wodociągowej

Umowa przyrzeczona budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Umowa przedwstępna budowy sieci wodociągowej

Umowa przedwstępna budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Umowa na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Umowa w zakresie wywozu nieczystości ciekłych

Powrót na górę strony