– wojtek

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych obowiązujący od 01.11.2023:

  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 128,24 zł + 8% VAT
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 157,07 zł + 8% VAT
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 176,78 zł + 8% VAT
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 211,38 zł + 8% VAT
  • cena każdego m3 nieczystości ciekłych bytowych dowiezionego na stację zlewną – 15,00 zł + 8% VAT

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązujący od 01.11.2023:

  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 232,84 zł + 8% VAT
  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 261,67 zł + 8% VAT
  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 281,38 zł + 8% VAT
  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 315,98 zł + 8% VAT

Certyfikat “Przedsiębiorstwo Fair Play” – potwierdzający rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

Czytaj więcej Przedsiębiorstwo Fair Play

Na przestrzeni lat 2007 – 2018 JZWiK S.A. otrzymuje tytuł „Solidna Firma”. Za działalność w roku 2013, jako siedmiokrotny laureat konkursu JZWiK S.A. odebrał, oprócz Certyfikatu potwierdzającego rzetelność, również Brązową Statuetkę „Solidnej Firmy 2013”.

Czytaj więcej Solidna Firma

Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016r.)

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 32 47 87 777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl

2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Anna Łęcka, e-mail: iod@jzwik.com.pl

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz JZWiK S.A. usługi niezbędne do wykonywania umowy.

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.

8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.

W 2006 roku JZWiK SA został członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej i otrzymał certyfikat przyznający członkostwo.

Rok 2010 jest kolejnym, w którym JZWiK S.A. został uhonorowany wyróżnieniem przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE. „PLATYNOWA KIELNIA” została przyznana nam w uznaniu wysokiej jakości wyrobów i usług świadczonych przez naszą Firmę, a także stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i dbałość o ochronę środowiska. JZWiK S.A. został już wcześniej dostrzeżony przez to prestiżowe czasopismo uzyskując w roku 2008 „Złotą Kielnię”

Kapituła wyboru Eko-Lidera 2007 uhonorowała JZWiK S.A. wyróżnieniem w konkursie Eko-Lidera Funduszu Spójności 2007. Przedmiotem wyboru projektów „Eko-Lider Funduszu Spójności” są przygotowywane i realizowane przedsięwzięcia Funduszu Spójności koordynowane przez NFOŚiGW.

Powrót na górę strony