– wojtek

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.

Jakość naszej wody jest wprost wzorcowa, ma dobry smak i neutralny zapach. Jest znacznie tańsza niż butelkowa, a przy tym bardzo zdrowa i ekologiczna. Posiada idealną czystość mikrobiologiczną, wszystkie parametry fizyko-chemiczne są doskonałe, co potwierdzają regularnie przeprowadzane badania. Nie każdy mieszkaniec Jastrzębie-Zdroju zdaje sobie sprawę, że woda z kranu jest czysta, zdrowa i nadaje się do spożycia bez przegotowania.

Czytaj więcej Dlaczego warto pić „kranówkę”?

Nadeszły tak bardzo przez nas oczekiwane słoneczne dni. Wreszcie możemy cieszyć się wiosną. Świeże powietrze, szum wody, widok przepięknych kwiatów i drzew… Niestety, czasami te piękne doznania zakłóca nieprzyjemny zapach dochodzący z posesji, które nie podłączyły się do kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej Drodzy mieszkańcy!

Deklaracja dostępności strony internetowej JZWiK S.A.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej jzwik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

W Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A. przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ) z którego wynika, że strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w 100%.

Walidator Utilitia (pod adresem internetowym: https://validator.utilitia.pl/ ) z którego wynika, że strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (8,1 punktów na 10)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@jzwik.pl  lub telefonicznie: 324787777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku znajduje się wprost z poziomu ulicy i chodnika od ul. Podhalańskiej. Drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń na parterze budynku jest zapewniona w sposób wizualny na drzwiach wejściowych oraz tablicach informacyjnych w budynku a także głosowo przez pracowników biura obsługi klienta.

W budynku nie ma windy (Biuro Obsługi znajduje się na parterze).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Parking dla klientów, w tym niepełnosprawnych znajduje się za bramą wjazdową przy ul. Podhalańskiej 7.

Do budynku na parterze, można wejść z psem asystującym.

W biurze obsługi klienta, kancelarii oraz kasie zamontowane są pętle indukcyjne.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

Działalność JZWiK S.A. to nie tylko służba mieszkańcom i środowisku, ale również aktywne działanie na rzecz środowiska branżowego. W latach, kiedy w Polsce tworzyła się nowa rzeczywistość, kiedy nikt nie wiedział, jak mamy tworzyć nowy eksploatatorski świat, dane nam było uczestniczyć w powstaniu organizacji opartej na działaniu społecznym, która zrzesza entuzjastów naszego zawodu.

 • Mamy zaszczyt być członkami założycielami Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Polsce, które od 1999 roku służy eksploatatorom całej Polski i do chwili obecnej na terenie naszego zakładu znajduje się jego siedziba.
 • To w pracownicy JZWiK S.A. działając społecznie, stworzyli i redagowali ogólnopolskie czasopismo eksploatatorów Forum Eksploatatora, które było wydawane do 2004 roku przy JZWiK S.A. Obecnie czasopismo redagowane jest i wydawane przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki na zlecenie stowarzyszenia SEOGWŚ.
Forum Eksploatatora
Czasopismo Forum Eksploatatora. Fot. JZWiK S.A.
 • Od lat też jesteśmy aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy
 • Już piątą kadencję prezes JZWiK S.A. wybierany jest do Rady Izby spośród 440 największych firm wodociągowych na terenie Kraju. Jako aktywny członek IGWP uczestniczymy w tworzeniu prawa.
 • Mieliśmy również czynny udział w stworzeniu monografii dotyczącej Modelowych rozwiązań w Gospodarce Osadowej, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku zawodowym i nie tylko w Polsce.
 • Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, gdzie prezes JZWiK S.A. pełni funkcję v-ce prezesa stowarzyszenia.

NIP: 633-00-15-717
REGON: 271988582
Kapitał Zakładowy: 222 022 540,00 PLN w całości wniesiony
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
KRS: 0000044894
Konto bankowe: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

Władze Spółki:

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu
Elżbieta Buczkowska – Członek Zarządu

Stefan Cygan – Prokurent

Organem nadzorującym działanie Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z 10 osób, z czego:

7 członków to przedstawiciele akcjonariuszy
3 członków to przedstawiciele załogi

Skład Rady Nadzorczej:

Piotr Piekarski – Przewodniczący RN
Leszek Pukowiec – Wiceprzewodniczący RN
Jolanta Abramczyk – Członek RN
Rafał Habzda – Członek RN
Henryk Kapol – Członek RN
Janusz Kuśmierski – Członek RN
Przemysław Salwierak – Członek RN
Kamil Szafrański – Członek RN
Aleksandra Tkocz – Członek RN
Eugeniusz Wala – Członek RN

 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Wodociągów w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 73,59 zł
 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Kanalizacji w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 71,69 zł

(cennik obowiązuje od 23.09.2021)

Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych (ChZT< lub = 5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) – 6,59 zł netto za 1m3
Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:

 • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH – 7,26 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH – 7,93 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH – 10,57 zł netto za 1m3
 • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 – poz.1 cennika + (n*0,89 zł netto) za 1m3

n – krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (8%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ6W95:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 263,35 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 2,41 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 3,04 zł za kilometr

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ73U6:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 277,10 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 2,41 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 2,76 zł za kilometr

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oferuje usługę inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cena za jeden metr bieżący sprawdzenia kanalizacji wynosi od 6,00 zł – 10,00 zł (w zależności od zlecenia).

Wszelkie informacje na temat tej usługi można uzyskać w Wydziale Kanalizacji – tel. 324787767

Powrót na górę strony