– wojtek

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu “Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.”

Czytaj więcej Kanalizacja w Krostoszowicach

W dniu 09 czerwca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej pn. „Rzeka wiedzy”, która znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków „Ruptawa” przy Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Nazwa „Rzeka wiedzy” nie jest przypadkowa, ścieżka dydaktyczna swoim kształtem przypomina naturalny bieg rzeki, a na jej meandrach znajduje się 14 stanowisk edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) również na przykładzie JZWiK S.A.

Rzeka Wiedzy
Ścieżka Edukacyjna “Rzeka Wiedzy”, fot. JZWIK S.A.

Na odwiedzających „Rzekę wiedzy” czeka m.in. kiosk multimedialny, w którym zobaczą filmy, bajki edukacyjne, zagrają w ciekawe quizy poświęcone ekologii. Dużą atrakcją jest również budynek w kształcie ryby, a w nim stanowisko do obserwacji mikroskopowej oraz gra na ruchomych sześcianach, a także drewniane koło wodne zasilane oczyszczonymi ściekami jako przykład ekoenergii.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja dla ekorozwoju”. Oprócz budowy ścieżki edukacyjnej JZWiK S.A. przy współpracy z NFOŚiGW doposaży budynek CEE w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaawansowana forma przekazu informacji ma za zadanie uatrakcyjnić i wzbogacić ofertę edukacyjną oraz skutecznie dotrzeć do ogółu społeczeństwa.

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne ścieżką dydaktyczną, informujemy, iż osoby indywidualne mogą stworzyć własną grupę liczącą minimum 10, a maksymalnie 30 osób.

Rzeka Wiedzy
Ścieżka Edukacyjna “Rzeka Wiedzy”, fot. JZWiK S.A.

Warsztaty ekologiczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 32 47 12 853 wew.108 lub 116.

Wizyta w CEE jest całkowicie bezpłatna, czas trwania zajęć, a także zakres realizowanego materiału dostosowany jest do wieku i zainteresowania grup.

Ze względu na ścisłą współpracę JZWiK S.A. z Jastrzębskim Kołem Pszczelarzy istnieje możliwość, dla grup szkolnych, połączenia zajęć edukacyjnych z prelekcją dotyczącą pszczelarstwa pn. „ Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Jakość naszej wody jest wprost wzorcowa, ma dobry smak i neutralny zapach. Jest znacznie tańsza niż butelkowa, a przy tym bardzo zdrowa i ekologiczna. Posiada idealną czystość mikrobiologiczną, wszystkie parametry fizyko-chemiczne są doskonałe, co potwierdzają regularnie przeprowadzane badania. Nie każdy mieszkaniec Jastrzębie-Zdroju zdaje sobie sprawę, że woda z kranu jest czysta, zdrowa i nadaje się do spożycia bez przegotowania.

Czytaj więcej Dlaczego warto pić „kranówkę”?

Nadeszły tak bardzo przez nas oczekiwane słoneczne dni. Wreszcie możemy cieszyć się wiosną. Świeże powietrze, szum wody, widok przepięknych kwiatów i drzew… Niestety, czasami te piękne doznania zakłóca nieprzyjemny zapach dochodzący z posesji, które nie podłączyły się do kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej Drodzy mieszkańcy!

Deklaracja dostępności strony internetowej JZWiK S.A.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej jzwik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

W Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A. przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ) z którego wynika, że strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w 100%.

Walidator Utilitia (pod adresem internetowym: https://validator.utilitia.pl/ ) z którego wynika, że strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (8,1 punktów na 10)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@jzwik.pl  lub telefonicznie: 324787777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku znajduje się wprost z poziomu ulicy i chodnika od ul. Podhalańskiej. Drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń na parterze budynku jest zapewniona w sposób wizualny na drzwiach wejściowych oraz tablicach informacyjnych w budynku a także głosowo przez pracowników biura obsługi klienta.

W budynku nie ma windy (Biuro Obsługi znajduje się na parterze).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Parking dla klientów, w tym niepełnosprawnych znajduje się za bramą wjazdową przy ul. Podhalańskiej 7.

Do budynku na parterze, można wejść z psem asystującym.

W biurze obsługi klienta, kancelarii oraz kasie zamontowane są pętle indukcyjne.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

Działalność JZWiK S.A. to nie tylko służba mieszkańcom i środowisku, ale również aktywne działanie na rzecz środowiska branżowego. W latach, kiedy w Polsce tworzyła się nowa rzeczywistość, kiedy nikt nie wiedział, jak mamy tworzyć nowy eksploatatorski świat, dane nam było uczestniczyć w powstaniu organizacji opartej na działaniu społecznym, która zrzesza entuzjastów naszego zawodu.

 • Mamy zaszczyt być członkami założycielami Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Polsce, które od 1999 roku służy eksploatatorom całej Polski i do chwili obecnej na terenie naszego zakładu znajduje się jego siedziba.
 • To w pracownicy JZWiK S.A. działając społecznie, stworzyli i redagowali ogólnopolskie czasopismo eksploatatorów Forum Eksploatatora, które było wydawane do 2004 roku przy JZWiK S.A. Obecnie czasopismo redagowane jest i wydawane przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki na zlecenie stowarzyszenia SEOGWŚ.
Forum Eksploatatora
Czasopismo Forum Eksploatatora. Fot. JZWiK S.A.
 • Od lat też jesteśmy aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy
 • Już piątą kadencję prezes JZWiK S.A. wybierany jest do Rady Izby spośród 440 największych firm wodociągowych na terenie Kraju. Jako aktywny członek IGWP uczestniczymy w tworzeniu prawa.
 • Mieliśmy również czynny udział w stworzeniu monografii dotyczącej Modelowych rozwiązań w Gospodarce Osadowej, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku zawodowym i nie tylko w Polsce.
 • Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, gdzie prezes JZWiK S.A. pełni funkcję v-ce prezesa stowarzyszenia.

NIP: 633-00-15-717
REGON: 271988582
Kapitał Zakładowy: 222 022 540,00 PLN w całości wniesiony
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
KRS: 0000044894
Konto bankowe: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

Władze Spółki:

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu
Elżbieta Buczkowska – Członek Zarządu

Stefan Cygan – Prokurent

Organem nadzorującym działanie Spółki jest Rada Nadzorcza, która liczy 7 członków:

Piotr Piekarski – Przewodniczący RN
Henryk Kapol – Wiceprzewodniczący RN
Janusz Kuśmierski – Członek RN
Przemysław Salwierak – Członek RN
Kamil Szafrański – Członek RN
Aleksandra Tkocz – Członek RN
Eugeniusz Wala – Członek RN

 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Wodociągów w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 88,56 zł + VAT
 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Kanalizacji w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 91,21 zł + VAT
Powrót na górę strony