– wojtek

W związku z nadchodzącą falą mrozów przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy. Niska temperatura może doprowadzić do ich uszkodzenia, zwłaszcza gdy znajdują się w nieogrzewanych piwnicach lub studniach wodomierzowych. W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!

Czytaj więcej Zabezpieczenie wodomierzy

Konkurs organizowany przez firmę Saint-Gobain PAM, miał na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na ubarwienie otoczenia miasta kolorowymi włazami. W roku 2020 JZWiK S.A. w konkursie tym zajął 1 miejsce. Nagrodą w konkursie były kolorowe włazy PAMREX D400.

Wybrane środki poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 2019 r.

  1. Przeprowadzono remont kapitalny agregatu kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków ZOW „Ruptawa”, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną urządzenia.
  2. Zabudowano mieszadło pompujące w komorach napowietrzania oczyszczalni ścieków ZOW „Ruptawa”, zwiększając w ten sposób wydajność procesu.
  3. Przeprowadzono remont dostosowawczy układu kompensacji mocy biernej oczyszczalni ścieków ZOW „Ruptawa”.
  4. Dokonano wymiany części hydraulicznych w ponad trzydziestu pompach ściekowych, pracujących w przepompowniach ścieków, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną i mechaniczną urządzeń.
  5. Prowadzono we wszystkich obiektach Spółki sukcesywną wymianę żarówek i świetlówek na energooszczędne.
  6. Wycofano z eksploatacji wysłużony pojazd samochodowy – Volkwagen T4 z 1996 r.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. jako jednostka sektora publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1−3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 545) realizuje co najmniej jeden z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej w trakcie prowadzenia swojej działalności, informując o tych działaniach na stronie internetowej.

Środkami poprawy efektywności energetycznej zgodnie z ustawą są między innymi:

  • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Projekt „Edukacja dla ekoRozwoju” realizowany w ramach umowy nr 537/2015/Wn50/EE-BS/D, został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem inwestycji jest przybliżanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej Edukacja dla ekoRozwoju

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu “Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.”

Czytaj więcej Kanalizacja w Krostoszowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kombatantów, Rybnicka, Boczna i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju etap VI i VII
Wykonawca – Trans-Wiert Duda Sp. z o.o.
Koszt inwestycji – 797792,51zł
Zakres – sieć kanalizacyjna – 1898,86 mb, przyłącza kanalizacyjne – 32 szt.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Stodoły, ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju
Wykonawca – ZISCO Bandura Sp. z o.o.
Koszt inwestycji – 156883,56zł
Zakres – sieć kanalizacyjna – 440,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 12 szt.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Ruptawiec w Jastrzębiu-Zdroju
Wykonawca – Trans-Wiert Duda Sp. z o.o.
Koszt inwestycji – 339794,64zł
Zakres – sieć kanalizacyjna – 862,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 10 szt.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Rozwojowa w Jastrzębiu-Zdroju
Wykonawca – Gamar Sp. z o.o.
Koszt inwestycji – 1385575,26zł
Zakres – sieć kanalizacyjna – 980,00mb, strefa przemysłowa

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od studni zabudowanej na kanale tłocznym przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie do proj. kan. przy ul. Boża Góra w Jastrzębiu-Zdroju
Wykonawca – Konsorcjum firm: CBT Grzeorz Patoła, TGS Grzegorz Strugała, GT Projekt Tadeusz Galisz
Koszt inwestycji – 985000,00zł
Zakres – sieć kanalizacyjna – 1636,00mb, sieć wodociągowa – 933,00mb
Inwestycje zakończone:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rybnickiej (8-12a) w Jastrzębiu-Zdroju

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piaskowa w Jastrzębiu-Zdroju

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mazowiecka w Jastrzębiu-Zdroju

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rybnicka,Długa w Jastrzębiu-Zdroju i ul. Jastrzębska w Mszanie

Przebudowa przepompowni ścieków PJ19 oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
w rejonie ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompownią i jej zasilaniem dla rejonu ul. Szybowej, Wąwozowej, Środkowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Olszyńskiej w Krostoszowicach – etap I.1

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompownią i jej zasilaniem dla rejonu ul. Szybowej, Wąwozowej, Środkowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Olszyńskiej w Krostoszowicach – etap I.2

Powrót na górę strony